Từ điển hội thoại du lịch Nhật Bản

 

Bạn sẽ tìm thấy Những mẫu câu thông dụng khi du lịch Nhật Bản được phân nhóm theo tình huống. Chỉ cần nhấn vào cụm từ muốn nói trong tiếng Việt, chương trình sẽ phát ra câu có nghĩa tương đương bằng tiếng Nhật.

Chọn tình huống

Thời gian phát âm thanh có thể bị chậm do tín hiệu đường truyền.